ดร.ละเอียด  ศิลาน้อย 

Ph.D.

ดร.ฉงค์  จงยศยิ่ง  

Ph.D., บธ.ม.,ศศ.บ.

ดร.จิรพันธ์  สกุณา 

Ph.D.

นางสุภาวดี สุทธิรักษ์

บช.ม.

นายไพศาล  พงศ์ธิติเมธี

บธ.ม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.จินตนา บุญบงการ

 

รศ.ดร.ไว  จามรมาน

 

ดร.สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ

 

รศ.สุวรรณี  เดชวรชัย

 

รศ.ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล

 

ดร.ชญาวดี  ชัยอนันต์

 

รศ.ดร.เชาว์   โรจนแสง

 

รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี

 

รศ.สมจิตร  ล้วนจำเริญ

 

รศ.ขนบพันธุ์  เอี่ยมโอภาส

 

รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย

 

รศ.สุชาติ  เหล่าปรีชา

 

ผศ.ดร.บุญมา  ชัยเสถียรทรัพย์

 

ดร.นงนุช  วิชญะเดชา

 

รศ.องอาจ  ปะทะวานิช

 

ผศ.ดร.อดิลล่า  พงศ์ยี่หล้า

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยตาปี
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225 ต่อ 124
webmaster:jantra@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixe